menu
Christoforusspel 

Voor kinderen van 7-9 jaar

Caroline von Heydebrand, vert. Anton Limburg

Een spel naar de vroeg Middeleeuwse legende van Christoforus

Spelers komen op, zingend

Wij willen zoeken de sterkste held,
Wij willen volgen de helderste ster,
Wij willen strijden de hoogste strijd,
Wij willen helpen, zijn dienstbereid!
Wij willen helpen, zijn dienstbereid!

Offerus

Hoe voel ik in armen en benen mijn kracht
Hoe groeit mijn lichaam door godd'lijke macht
Doen wil ik iets dat groots is en machtig
Wat ik wil doen, wil ik flink doen en krachtig.
Maar wie kan ik dienen, wie moet ik vragen?
Wie kan mij m'n werk opdragen?

Engel 1

Offerus, zoek de sterkste held
Offerus, volg de helderste ster
Offerus, strijd de hoogste strijd.
Offerus, help, wees dienstbereid!

Offerus

Zoeken wíl ik de sterkste held
Volgen wil ik de helderste ster
Strijden wil ik de hoogste strijd
Mijn engel volg ik in dankbaarheid!

Koor zingt 'Zie hoe hij gaat'

Zie hoe hij gaat met langzame stap,
Wolken en winden zijn mee op het pad,
Mee reizen sterren, de zon en de maan.
Ach hoe ver moet Offerus gaan?

Offerus vindt de smid
De smid

Ik sla op het aambeeld
Het ijzer is heet
Zie hoe ik smeed! Zie hoe ik smeed (2x)

Offerus

Kunt ge zeggen hoe de grootste koning heet?

Smid

Ge vraagt wat ik niet weet.

Zaaier

De vogeltjes zingen
De korreltjes springen
Ik zaai er het zaad, ik zaai er het zaad. (2x)

Offerus

Weet je wie is de machtigste op aard?

Zaaier

Ge vraagt wat ik niet weet.

Herderinnetje

Ik ga naar de wei
Met m'n koe en m'n geit
En m'n hondje erbij.

Offerus

Wie is de heerser der wereld?

Herderinnetje

Hoe kan ik het weten?

Bakker

Ik kneed het deeg en bak het brood.

Offerus

Hoe vind ik de weg naar de hoogste koning?

Bakker

Dat kan ik niet zeggen ---
Maar wacht --- daar waar je het licht
Door de nevel ziet spelen
Daar woont een koning
Die heerst over velen.

Offerus

Als hij het is die heerst overal
Dan word ik zijn dienaar in ieder geval.

Koor zingt: 'Zie hoe hij gaat'

Zie hoe hij gaat met krachtige stap,
Wolken en winden zijn mee op het pad,
Mee reizen sterren, de zon en de maan,
Offerus wil naar de koning gaan.

Offerus ontmoet de koning (met gevolg)
Koning

Ik heers over landen, wijd en zijd,
Ik heers met strenge rechtvaardigheid.
Machtig als ik kan er niemand zijn.

Offerus

Heer, mag ik dan uw dienaar zijn?

Koning

Als strijder ben je welkom bij mij.

Offerus

Ha, hoe zal ik vechten met zwaard en met degen,
Vooruit! Op ten strijde; de zwakken tot zegen.

Speelman

Eerst zing ik u een liedje klein,
Hoe het wel in 't Paradijs mocht zijn.

Speelman zingt '

Adam en Eva in Godestuin
Leefden als de eng'len rein.
Tot de duivel als slang kwam sluipen,
Wilde daar ook bij hen zijn.

En tot zij van de appel aten,
En zo God's gebod vergaten.
Adam en Eva in Godestuin
Leefden als de eng'len rein

(Bij het woord 'duivel' slaat de koning een kruis)

Offerus

Koning, waarom maakte gij dat teken?

Koning

Als ik het zeg, verblijdt het je niet,
Daarom is 't beter, ik zeg 't je niet.

Offerus

Zegt ge 't niet, ga ik weg van hier!

Koning

Nu, je zag me dat kruis dan slaan,
Want daarmee jaag ik de duivel hiervandaan,
Want op de duivel ben ik heel niet gesteld.

Offerus

Dan ben je dus niet de grootste held!
(wendt zich af)

Engel 2

Offerus, zoek de sterkste held.
Offerus volg de helderste ster.
Offerus, strijd de hoogste strijd!
Offerus, help, wees dienstbereid!

Offerus

Zoeken wil ik de sterkste held,
Volgen wil ik de helderste ster,
Strijden wil ik de hoogste strijd,
Mijn engel volg ik in dankbaarheid.

Koor zingt 'Zie hoe hij gaat'

Zie hoe hij gaat met langzame stap,
Wolken en winden zijn mee op het pad.
Mee reizen sterren, de zon en de maan,
Ach, hoe ver moet Offerus gaan?

Offerus

Ik wandelde lang door het verre land,
Door koele stroom, door het hete zand.
Zou nergens de sterkste held bestaan?
(ziet rond)
Maar wat zie ik daar in de verte gaan?

Zwarte ridders

Wij rijden hier met groot geweld,
Op 't zwarte ros in 't wijde veld.
Trap-boem, zo gaan we in galop,
Trap-trap, boem-boem, hop-hop.

Zwarte ridder met rode veer (duivel)

Wat kom je hier doen? Waar ben je vandaan?

Offerus

Om een heerser te zoeken ben 'k op weg gegaan.

Duivel

Ik ben de heerser op 't aarderond.

Offerus

Dan treedt ik in je dienst terstond.
Ha, hoe zal ik vechten met zwaard en met degen,
Vooruit! Op ten strijde! De zwakken tot zegen!

Zwarte ridders en Offerus

Wij rijden hier met groot geweld,
Op 't zwarte ros in 't wijde veld!

Een kruis

Ik sta, en iedereen vergeet,
Dat ik draag wat vroeger Christus leed!

Duivel maakt een omweg om het kruis heen.
Offerus

Waarom reed je in een bocht om het kruis,
Is daarmee soms iets niet pluis?

Duivel

Ik zeg je niet waarom ik 't deed.

Offerus

Ik ga uit uw dienst als ik 't niet weet.

Duivel. (heimelijk)

Aan het kruis was geslagen
Die mijn macht kan verjagen.

Offerus

Dan ben je dus niet de sterkste held;
Op dienen bij jou ben 'k dan niet gesteld.

Duivels (rijden af)

Wij rijden hier met groot geweld,
Op 't zwarte ros, in 't wijde veld.
Trap-boem, zo gaan wij in galop,
Trap-trap, boem-boem, hop-hop!

Engel 3

Offerus, zoek de sterkste held,
Offerus volg de helderste ster,
Offerus, strijd de hoogste strijd,
En zorg dat gij het boze mijdt!

Offerus

Zoeken wil ik de sterkste held,
Volgen wil ik de helderste ster,
Strijden wil ik de hoogste strijd,
En zorgen dat ik het boze mijd!

Koor zingt 'Zie hoe hij gaat'

Zie hoe hij gaat met langzame stap.
Wolken en winden zijn mee op het pad.
Mee reizen sterren, de zon en de maan,
Ach, waarheen moet Offerus gaan?

Offerus (in het bos)

Nú weet ik wie het is de sterkste held.
Maar niet hóe men in zijn dienst zich stelt.
Wie is er die me dat vertelt?

Nacht . . . De morgenster verschijnt

De morgenster

Ik kondig weer aan de komst van de zon,
De dag is ontwaakt, de nacht is weer om.

Kluizenaar

God wil ik loven in 't open veld.

Offerus ontmoet de kluizenaar
Offerus

Hoe kan ik dienen Christus de Heer?
Dit te weten wens ik zeer.

Kluizenaar

Gij moet vasten, het eten vergeten.

Offerus

Wie werkt die moet ook eten,
Zó hem te dienen, wens ik niet.

Kluizenaar

Laat dan het slapen, en waak in de nacht.

Offerus

Nee, want het slapen geeft het lichaam nieuwe kracht.
Zó hem te dienen wens ik niet.

Kluizenaar

Ook kunt gij hem dienen met ernst en vroom gebed.

Offerus

Niemand die ernstig bidden belet,
Maar wat geeft Hem mijn armzalig woord,
Met zo'n dienst ga ik niet akkoord.

Kluizenaar

Aan gindse stroom, waar geen brug is of boot,
Daar heerst op 't ogenblik grote nood.
Ge kunt er de mensen naar d'overkant dragen.
Dat dán ge Hem dient, hoeft ge zelfs niet te vragen!

Offerus

Naar die rivier, daarheen wil ik gaan.
Is hij gevaarlijk, en ver hier vandaan?

Kluizenaar

Niet ver is hij, maar gevaarlijk en breed;
Geen veerman durft varen, als ge dat maar weet.
Maar, ga, ik hoop dat Godes zegen
Je leiden mag op al je wegen.

Offerus draagt mensen over de rivier naar de overkant
Offerus aan de rivier; gaat slapen in zijn hut
Engel 4

Wandelaars droeg je door golven, veel malen.
Nu zal het held're licht je bestralen.
Slaap rustig in de duist're nacht.
Engelen houden bij jou de wacht.

De stroom

Wind en water werken wevend,
Door het wijde werelddal.

Weerlicht

Flitsen schieten zig-zig-zag.

Donder

Dof gerommel jaagt de dag.

Regen

Regen klettert neer in vlagen.

Wind

Winden komen rust verjagen.

Stem van een kind

Offerus!

Offerus (ontwaakt)

Wie roept naar mij; 't klonk als een kind.
Moet 't over de stroom, door weer en wind?
(ziet rond)
Niemand is hier! Dan leg ik mij neer.

Stem

Offerus!

Offerus

Daar klinkt 't alweer! . . . . .
(ziet rond)
Ik wil gaan slapen, vergeefs kijk ik rond.

Stem

Offerus!

Offerus

Naar de stroom wil ik terstond! . . .
Een kindje klein! Wat wilt gij kind?

Kind

Draag me naar de overkant, gezwind!

Offerus

Kom, licht ben je als een veer.
(draagt verder over de rivier)
Me dunkt, ik kan bijna niet meer.
Het kind wordt zwaarder, meer en meer.
De adem is me haast benomen.
Zweet is me op het voorhoofd gekomen.
En ik moet nog de helft van de weg begaan.
(zakt door de knieën)
Kind, wat heb je mij aangedaan.

Kind

Offerus, gij sterkste der wereld,
Gij draagt op de schouders die de wereld beheerst.
Drager van Christus is nu uw naam.
Christo-forus heet gij voortaan.

Offerus

Hoe kan ik zeggen mijn grote dank?

Kind

Vertel de mensen van mijne kracht,
Breng licht in hunne duist're nacht.
Omdat ge 't Godskind in uw armen had,
Komt uit uw staf het groene blad!
(zegent Christoforus en de staf)

De engelen zingen 'Beheerser van 't water'

Beheerser van 't water, beheerser der wind.
Droeg Offerus in het edele Kind.
Dienen mag Hem Christoforus op aard,
Waren wij allen die naam toch waard!

Offerus

Dees dorre staf werd gezegend door 't Kind.
Als ik hem vol met bloesems vind,
Dan weet ik dat ik droeg de grootste held
Waarboven niemand is gesteld.

Engel (tot de staf)

Ontwaak uit dode nacht
Breek uit in bloesempracht.
(staf wordt groen, met bloesems)

Christoforus

Vinden mocht ik de sterkste held.
Volgen mocht ik de helderste ster.
Strijden mocht ik de hoogste strijd,
Door eerbied en bescheidenheid.

Koor zingt: 'Wij willen zoeken'

(spelers gaan af)
Wij willen zoeken de sterkste held.

Wij willen volgen de helderste ster.
Wij willen strijden de hoogste strijd.
Wij willen helpen, zijn dienstbereid!
Wij willen helpen, zijn dienstbereid!

EINDE


Pdf-bestand van het hele spel

Christoforusspel.pdf

Bladmuziek van alle liederen uit dit spel (printen of downloaden)

Wij willen zoeken de sterkste held.pdf (openings- en slotlied)
Zie hoe hij gaat.pdf
Adam en Eva in godestuin.pdf
Morgenster - Ik kondig weer aan.pdf
Beheerser van't water.pdf

En hier is een uitvoering van het Christoforusspel door de 2de klas van de Steinerschool in Antwerpen:

Zoek naar ideeën
 
Sint Jan

Voor de seizoenentafel in de zomer

Regien Kos

Sint Jan | zomer | handwerken

Met wingerd als basis, en met veldbloemen

Maaike

Sint Jan | zomer

Op de muziek van Irish Washerwoman

vanaf zeven jaar

Sint Jan | dansen en bewegen | muziek maken | Carnaval

Tafelspreuk

Muziek maken | Sint Jan | zomer | spreuken en versjes

Een sprookje voor de zomer

Sint Jan | zomer | verhalen vertellen

Een legende uit de vroege Middeleeuwen

Sint Jan | verhalen vertellen

Een Russisch liefdessprookje rond het Sint Jansfeest

Door Maya Muntz, voor kinderen vanaf 9 jaar

Sint Jan | verhalen vertellen | zomer

Een sprookje voor de zomer

Gebroeders Grimm

Sint Jan | zomer | verhalen vertellen

Een kringspel voor het Sint Jansfeest

Sint Jan | dansen en bewegen | muziek maken | zomer

Houtsnijden met nieuwe wilgentakken

Bron: Jaarfeesten in het gezin - Sint Jan, De Zonnejaargroep

Knutselen | Sint Jan | lente

Een avondlied van de Zuni-indianen uit Noord-Amerika

Met kleurplaat

Muziek maken | Sint Jan | zomer | knutselen

Een kringspelletje voor kleine kinderen

Sint Jan | zomer

Een leuke en makkelijke manier om de lucht mee te verkennen

Uit: 'Met het oog op de natuur', door Carol Petrash

Sint Jan | zomer | knutselen | Hemelvaart

Guido Gezelle

Sint Jan | spreuken en versjes

Voor de seizoentafel

Regien Kos

Sint Jan | zomer

Een dans voor het Sint Jansfeest en de zomer

Sint Jan | muziek maken | zomer | dansen en bewegen

Oogsten in de Sint Janstijd

Sint Jan | zomer