menu

Ik ging op enen morgen

Een middeleeuws danklied

1.
Ik ging op enen morgen, al door den Aerdenhout.
Daar zag ik onverborgen Gods werken menigvoud:
De vogeltjes zongen en maakten vreugd,
De konijntjes liepen in 't wilde, mijn hert was zeer verheugd.
2.
Ik zag den bloemkens spruiten van veelderlei couleur,
Kruiden goed van virtuiten en daartoe zoet van geur,
Ik ging Hem loven alleen waardeur,
Zij uit de aarde spruiten en staan in haren fleur.
3.
Ik zag de duinen hoge daar voor de zee gesteld:
O God, door Uw vermogen beletten zij 't geweld,
Al van de baren woestig verstoord;
Gij hebt gesteld hare palen, dat zij niet komen voort.
4.
Toen loofd' ik God almachtig, van herten zeer verneerd:
Want door zijn werken krachtig zo heeft Hij ons geleerd:
Dat men alleen U moet gehoorzaam zijn,
De gever aller goeden, der zieken medicijn.

Oudere spelling:
1.
Ick gingh op eenen morgen
al door den Aerdenhout,
daer sagh ick onverborgen
Godts werken menighfout;
de vogeltjes songen en maekten vreugt,
de konijntjes liepen in 't wilde,
mijn hert was seer verheught.
2.
Ick sagh de bloemtjes spruyten
van veelderley coleur,
kruyden goet van virtuyten
en daer toe soet van geur;
ick gingh hem loven alleen waer deur
sy uyt der aerden spruyten
en staen in haeren fleur.
3.
Ick sagh de duynen hooge,
daar voor de zee gestelt;
o Godt, door u vermoge,
beletten sy 't gewelt
al van de baren woestigh verstoort;
ghy hebt gestelt hare palen,
dat zy niet komen voort.
4.
Doen loofd ick Godt almachtig,
van herten seer verneert;
want door sijn wercken krachtig
so heeft hy ons geleert,
dat men alleen u moet gehoorsaem zijn
de gever aller goeden,
der zieken medecijn.

Klik hier voor de volledige tekst van dit lied

Tekst uit Haerlemsch oudt liedtboeck
Melodie ontleend aan 'Ick gingh noch huyden morghen'
Harp/lier uit: Ik ben een zeemanskind


bekijk de bladmuziek

bekijk de bladmuziek als pdf

download de bladmuziek als pdf

Zoek naar liederen

 

Zomer

Klik op de titels van de liederen

Vanaf 2 jaar

Een zomer-ochtendlied

2-7 jaar, pentatonisch

Vanaf 3 jaar

3-8 jaar, pentatonisch

3-8 jaar, pentatonisch

Een aftelversje, -liedje

3-8 jaar, pentatonisch

Een zomerspelletje

3-5 jaar, pentatonisch

Een pentatonisch juli-lied

3-7 jaar, pentatonisch

Vanaf 4 jaar

4-7 jaar, pentatonisch

4-7 jaar, pentatonisch

Een kringspel

4-6 jaar, pentatonisch

Een pentatonisch liedje

4-8 jaar, pentatonisch

Waar kom jij vandaan?

4-8 jaar

4-8 jaar, pentatonisch

Morgenlied

4-7 jaar, pentatonisch

4-7 jaar, pentatonisch

Vanaf 5 jaar

Een kringspelletje

5-7 jaar

Vanaf 6 jaar

Snater snetter snater

6-8 jaar

Vanaf 7 jaar

Canon voor twee stemmen (éénstemmig vanaf 7 jaar)

7-13 jaar

Dansmuziek voor kinderen vanaf zeven jaar

7-9 jaar

Vanaf 8 jaar

Een Indiaans avondlied

8-16 jaar

Een oud Nederlands liedje

8-10 jaar

Morgenlied

8-12 jaar

Vanaf 9 jaar

Canon voor 3 stemmen

9-16 jaar, Duits

Canon voor 4 stemmen

9-18 jaar

Een Italiaanse canon voor drie stemmen

9-13 jaar

Een canon voor 3 stemmen

9-18 jaar

Canon voor 2 stemmen

9-17 jaar

Canon voor 2 stemmen

9-17 jaar

Canon voor 2 stemmen

9-15 jaar

Canon voor 4 stemmen

9-18 jaar

Schifflein fahr uns übern See

9-11 jaar

Tweestemmige canon

9-11 jaar

Vanaf 10 jaar

Canon voor 4 stemmen

10-17 jaar, Frans

Op de grote stille heide

10-16 jaar

Een middeleeuws danklied

10-16 jaar

Een ritmische Australische canon

10-16 jaar

10-16 jaar

 

download de bladmuziek van al deze liederen