menu

Nu sijt wellekome

Een kerstlied van vóór het jaar 1000

1.
Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer;
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis!
2.
Christe kyrieleison laat ons zingen blij
Daarmee ook onze leisen beginnen vrij.
Jesus is geboren op de heilige Kerstnacht.
Van een maged reine die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis!
3.
d'Herders op de velden hoorden een nieuw lied,
Dat Jesus was geboren, zij wisten 't niet:
'Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar:
Beth'lem is de stede, daar 't is geschied voorwaar.
Kyrieleis!
4.
d'Heilige drie koon'gen uit zo verren land,
Zij zochten onze Here met offerhand.
Z'offerden ootmoedelijk myrr', wierook ende goud
T'ere van den Kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis!

Middeleeuwse spelling

1.
Nu sijt wellecome, Jesu lieven Heer,
Ghy comt van al soo hooghe, van alsoo veer.
Nu sijt wellecome van den hooghen hemel neer.
Hier al in dit aerdtrijck sijt Ghij ghesien noyt weer,
Kyrieleijs!
2.
Christe kyrie leyson, laat ons singhen blij,
Daar meed' oock onse leijsen beghinnen vrij;
Jesus is ghebooren op de heijlighen kerstnacht,
Van een maget reyne die hoogh moet sijn gheacht!
Kyrieleijs!
3.
d' Herders op den velde hoorden een nieu liedt,
Dat Jesus was ghebooren, sij wisten 't niet:
"Gaet aen gheender straeten en ghij sult hem vinden claer,
Beth'lem is de steede daer 't is geschiedt voorwaer,
Kyrieleijs!
4.
d'Heylighe drie koon'ghen uijt zoo verren landt,
Sij sochten onsen Heere met offerhandt.
S'offerden oytmoedelijck myrrh, wieroock ende ghoudt,
T'eeren van den Kinde dat alle dinck behoudt.
Kyrieleijs!

Middeleeuwse melodie (plm. 1550)
Naar een oude kerstleys van vóór het jaar 1000
Arrangement voor harp of lier: Tineke Boon, 2021


bekijk de bladmuziek

bekijk de bladmuziek als pdf

download de bladmuziek als pdf

Zoek naar liederen

 

Kersttijd

Klik op de titels van de liederen

Instrumentaal, voor harp of lier

0-7 jaar

Vanaf 3 jaar

3-8 jaar

Een kerst- driekoningenliedje (wiegend)

3-7 jaar, pentatonisch

3-8 jaar, pentatonisch

3-8 jaar, pentatonisch

Vanaf 4 jaar

Een lied voor de Kersttijd

4-7 jaar, pentatonisch

4-8 jaar

4-7 jaar, pentatonisch

Een pentatonisch kerstliedje

4-8 jaar, pentatonisch

Vanaf 5 jaar

Met intro en naspel

5-8 jaar, pentatonisch

Met lier of klokkenspelbegeleiding

5-7 jaar, pentatonisch

5-8 jaar

Met lierbegeleiding (4-tels)

5-9 jaar, pentatonisch

Vanaf 7 jaar

7-9 jaar

7-9 jaar

Met lierbegeleiding

7-17 jaar

7-9 jaar

Vanaf 8 jaar

Een kerstlied van vóór het jaar 1000

8-18 jaar

Vanaf 9 jaar

9-17 jaar

Tweestemmig kerstlied

9-16 jaar

Vanaf 10 jaar

Catalaans Kerstlied

10-16 jaar

Vanaf 11 jaar

13e eeuws Frans kerstlied, tweestemmig

11-16 jaar, Frans

11-16 jaar, Duits

Frans kerstlied voor 2 stemmen

11-16 jaar, Frans

Een Frans Kerst- driekoningenlied voor drie stemmen

11-17 jaar

Canon voor 2 stemmen, en spreekgezang

11-16 jaar, Duits

Vanaf 12 jaar

Eenstemmig à capella

12-17 jaar

 

download de bladmuziek van al deze liederen