menu

7. Ach Josef myn

Maria singht:

Ach Josef myn,
hoe ontrou can de waereldt syn!
met schande boven maten
ons indien stalle te laeten.
O Josef myn;
O Josef myn!
Een handeken hooys reick, Josef, my
dattic het kind een beddeken sprey.

Josef singht:

Myn hert en wil, myn gantsch gemoet
Staen al nae tt myn sone goet.

Maria singht:

O Josef myn
wiegter met myn het kindekyn
God sal temet u vergelder syn.
O Josef myn, O Josef myn.

Josef singht:

So geern, so geern,
goe Marieo staen ick u by, het sy alsoo,
ick wil wel wiegen dat kindekyn,
God sal temet vergelder syn.
Marieo, Marieoi

Maria singht:

O Josef, Maria's enghelyn
nu is aldra, singht gloria,
de minne daer binnen getoghen
wyl wy gewinnen moghen het kindekyn,
O Jesulyn -

begeleiding

bekijk de bladmuziek

bekijk de bladmuziek als pdf

download de bladmuziek als pdf